تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

IELTS Reading Techniques

 

 

قبل از شرح تکنیک­ها ذکر این نکته ضروری است که قبل از جواب دادن به سوالات،  ابتدا برای هر متن داده شده، پاراگراف اول ، آخر و عنوان آن متن را بخوانید تا موضوع کلی برای شما مشخص شود، سپس به سوالات مربوط به آن متن پاسخ دهید.

در ادامه با تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس که در آموزشگاه اکسیر سخن آموزش داده می شوند همراه باشید

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

 

Matching headings to paragraphs

 • در این نوع سوال لیستی از عناوین داده می­شود که معمولاً تعداد آنها بیشتراز تعداد پاراگراف­های موجود در متن است و از ما خواسته می­شود که مشخص کنیم هر کدام از این عناوین مربوط به کدام پاراگراف متن است.

کلمات کلیدی: در این جزوه منظور از کلمات کلیدی یکی از موارد :  Proper noun(اسم خاص)– Synonym(مترادف)- Part of speech(تغییر نقش کلمه)–Restatement(بازنویسی جمله)می­باشد.

 

تکنیک :

 • ابتدا عنوان متن، پاراگراف اول و پاراگراف آخر خوانده می­شود تا مفهوم متن مشخص شود ( برای این کار نیاز نیست کل پاراگراف اول و آخر خوانده شود بلکه خواندن جمله اول هر کدام کافی می­باشد).
 • مثال­هایی که در خود سوال پاسخ داده شده است از لیست عناوین (Headings) حذف می­کنیم.مفهوم آن را در دو کلمه به ذهن می سپاریم چون پاراگراف ها از لحاظ موضوعی با هم مرتبطند.
 • کلمات کلیدی (Keywords) عناوین داده شده را مشخص می­کنیم.
 • عناوین را یک مرتبه می­خوانیم و مشخص می­کنیم که مفهوم آن مثبت، منفی یا خنثی است.
 • از ابتدای متن به ترتیب جمله اول و آخر هر کدام از پاراگراف­ها را می­خوانیم و با توجه به مفهوم مثبت و منفی آن و همچنین کلمات کلیدی که مشخص کرده بودیم جواب مورد نظر آن پاراگراف پیدا می­شود.
 • ابتدای پاراگرافهاtransition هایی وجود دارند که نوع رابطه ی آن پاراگراف با پاراگراف قبل را توضیح و نشان می دهند.
 • سعی کنید با استفاده از کمترین کلمات در یک جمله بیشترین مفهوم را بگیرید. معمولا دنبال کلماتی باشید که مثبت یا منفی بودن جمله یا پاراگراف را نشان دهد.( معمولا اسمها، فعل ها و صفت ها مهم هستند)
 • معمولا قیدها و کلماتی که بین دو کاما( ویرگول) می آیند در معنی جمله تاثیری ندارند.
 • جواب درست ،عنوانی است که کل موضوع پاراگراف را در بر گیرد نه صرفا قسمتی از آن مرتبط باشد و قسم دیگر آن نامرتبط.
 • صرف وجود یک کلمه از یک heading بدون هیچ تغییری در متن گارانتی نمی کندکه آن پاراگراف که شامل آن کلمه است، پاراگراف درست است.
 • فعل ها در headingsمعمولا کلمه کلیدی نیستند.

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

—————————————————————————————————————————

Short-answer questions

 

 • چند سوال داده می­شود که با whآغاز می­شوند و باید به آن­ها پاسخ کوتاه داده شود.
 • سوال ترتیب دارد یعنی جواب ها به ترتیب در متن آمده­اند. (مثال: جواب سوال ۶ قبل از ۷ در متن آمده است)

 

تکنیک :

 • از طریق کلمه سوالی متوجه می­شویم که جواب ما به چه صورت است به عنوان مثال اگر کلمه سوالی whereباشد جواب مورد نظر نام یک مکان است که اسم خاص است و در متن حتماً با حرف اول بزرگ نوشته شده است و یا  what happensکه جواب آن یک فعل و مفعول است.
 • کلمات کلیدی سوال را مشخص می­کنیم.
 • در متن به دنبال مشابه کلمات کلیدی مشخص شده در سوال می­گردیم و زمانی که پیدا کردیم با در نظر گرفتن نوع جوابی که در تکنیک ۱ مشخص شد جواب ما پیدا می­شود.
 • در صورت نیاز از سیستم  Pressingاستفاده شود.

————————————————————————————————-

yes / no / not given

 • چند جمله داده می­شود و از ما می­خواهد که تشخیص دهیم این جمله در متن آمده است یا خیر. این نوع سوال اغلب به نظر نویسنده مربوط است.
 • ترتیب دارد
 • Yes: به این معنی است که دقیقاً همان جمله با کلمات مشابه در متن آمده است.
 • NO: عیناً برعکس آن در متن آمده است.
 • Not Given : در پیرامونش صحبت شده است(نه دقیقاً) و یا اصلاً صحبت نشده است.

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

تکنیک :

 • کلمات کلیدی در سوالات را مشخص می­کنیم.
 • دو جمله دو جمله در متن با توجه به کلمات کلیدی جستجو می­کنیم تا اگر یکی از آنهاnot given بود بتوانیم جمله دیگر را پیدا کنیم.

توضیح: از دوجمله ای که در متن به دنبال آن­ها هستیم، اگر دومی را پیدا کردیم اولی not given می­شود ولی اگر اولی را پیدا کردیم جمله دوم که هنوز پیدا نکردیم را با جمله بعد از آن، در متن جستجو می­کنیم.

 

نکته ۱ : هرگز دو تا not given  پشت سرهم در ابتدا نمی­آیند. همچنین سه تا پشت سر هم جواب یکسان نمی­آید.

نکته ۲ : اگر جمله­ای Yes یا Noباشد بدین معنی است که در متن مشابه کلمات کلیدی آن موجود می­باشد و در موردشان بحث شده است. اگر Yesباشد همان جمله با کلمات مشابه با حفظ معنی در متن می­آید اما اگر Noباشد همان جمله با کلمات مشابه اما کاملاً برعکس از لحاظ معنی می­آید.

نکته ۳:اگر در عبارت مورد نظر سوال  all  استفاده شده باشد و در متن به­صورت  some  آمده باشد و یا برعکس این حالت  جواب Not Given است زیرا پیرامون آن صحبت شده ولی کاملاً عکس آن و یا کاملاً مطابق آن نیست. اما اگر all به none یا برعکس تبدیل شود جواب مورد نظر ماNo است.

—————————————————————————————————————–

Completing a table

 • دراین سوال از ما خواسته شده که جدول را کامل کنیم.
 • ترتیب دارد

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

تکنیک :

 • ابتدا جدول را از دید افقی و عمودی بررسی می­کنیم.

(معمولاً کلمات و یا جملاتی که در یک ستون آمده­اند و زیر هم قرار می­گیرند درباره یک موضوع هستند و کلماتی که در یک ردیف کنار هم قرار می­گیرند به هم مرتبط هستند و در متن هم کنار یکدیگر آورده شده اند)

 • به ستون­هایی که جاخالی ها در آن­ها هستند توجه می­کنیم تا نقش و نوع عبارت خود را پیدا کنیم.

کلیه عبارات یک ستون (عمودی) از نظر نقش و نوع کلمه باید عین هم باشند. به عنوان مثال اگر یک قسمت از ستون فعل و مفعول آمده در تمام عبارات آن ستون این ساختار رعایت می­شود.

 • کلماتی که بعد از جاخالی­ها آورده می­شوند حکم کلمات کلیدی ما را دارند و ۱۰۰% مشابه آن­ها در متن آمده است.
 • با توجه به دید افقی، یک کلمه کلیدی خاص مثل اسم خاص که در یک ردیف جدول به­صورت معلوم قرار دارد را در متن پیدا می­کنیم و با توجه به پشت سر هم بودن عبارات افقی، نقش و نوع کلمه و کلمه کلیدی بعد از جاخالی جواب ما مشخص می­شود.

 

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

—————————————————————————————————————–

Summarizing using words from the text

 

 • متنی داده می­شود و در آن قسمت­هایی به صورت جاخالی هستند که باید از متن (passage)پیدا و جایگزین نماییم.
 • ترتیب دارد
 • فشردگی دارد (به این معنی که متن داده شده به صورت فشرده و پشت سرهم در passageآمده است)

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

تکنیک :

 • جاخالی ها را از نظر نقش و نوع کلمه مشخص می­کنیم.

(برای اینکه نقش کلمه را راحت ­تر تشخیص دهیم می­توانیم این ۵ کلمه را به جای آن قرار دهیم تا ببینیم کدام یک با جمله ما هماهنگ است:  (  فعل: play– اسم: computer– صفت: good– قید: slowly– کلمات جهتی: above– ،حرف ربط:while

 • کلمات کلیدی قبل و بعد از جاخالی­ها را مشخص می­کنیم و در متن به دنبال آنها می­گردیم و با توجه به نقش و نوع کلمه جواب مشخص می­شود.

نکته مهم: به قیدهای زمان و مکان که بعد از جاخالی هستند به دقت توجه می­کنیم زیرا حتماً مشابه آن قید در متن آمده است و کلمه یا کلمات چسبیده قبل از آن قید در متن، جواب ما است.

 • گاهی اوقات قبل از جاخالی حرف اضافه استفاده شده که این حرف اضافه برای یافتن کلمه ها در متن می تواند مفید باشد.
 • گاهی اوقات کلمه قبل از جاخالی با جاخالی می تواند collocation باشد در نتیجه کلمه ای که در متن پیدا می کنیم باید از لحاظ collocationبا کلمه قبل از جاخالی تطبیق داشته باشد.
 • اگر قبل از جاخالی حرفthe وجود داشته باشد حتما در متن هم آن اسم با  theامده است.

—————————————————————————————————————–

Beginnings and endings

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

 

 • در این سوال جمله را دو قسمت (تبدیل به دو جمله) می­کنند و لیستی به ما داده می­شود و از ما خواسته می­شود که قسمتی که نقطه چین است از لیست داده شده انتخاب و جمله را کامل کنیم.
 • ترتیب دارد

 

 • در این نوع سوال معمولاً از اثر معکوس و جابجایی استفاده می­شود.

 

 • اثر معکوس(Reversal effect) : عبارت در متن با حفظ معنی به طور دیگر می­آید. مثال: به­جای اینکه بگوید بی سواد است می­گوید با سواد نیست یا خراب است را سالم نیست می­نویسند.

فرمول :

کلمه­ی مثبت به صورت       کلمه منفی + Notمی­آید و یا بالعکس

کلمه­ی منفی به­صورت           کلمه مثبت + Notمی­آید و بالعکس

 

 • جابجایی(Relocation) : عبارت را جابجا می­نویسند مثلاً ” یخها آب شد در نتیجه گرمی تدریجی هوا بوجود آمد” را ممکن است به صورت “گرمای تدریجی هوا در نتیجه آب شدن یخها بوجود آمده است”

 

تکنیک:

 • از کلمات ارتباطی آخر جمله اول برای تعیین نوع رابطه­ آن با جمله دوم استفاده می­کنیم که تشخیص دهیم جمله جاخالی علت را گفته یا مربوط به معلول است.

 

 • کلمات کلیدی جمله معلوم را مشخص می­کنیم.
 • نگاه کلی و کوتاهی به لیست جملات پاسخ می­اندازیم تا معنی را بدانیم و نیاز نیست کلمات کلیدی آنها را مشخص کنیم.
 • کلمات کلیدی که داریم را در متن جستجو می­کنیم و با در نظر گرفتن تکنیک­های ۱ و۳ جواب را پیدا می­کنیم.

—————————————————————————————————————–

Multiple-choice questions

 

 • چند سوال ۴ گزینه­ای داده می­شود.
 • ترتیب دارد

 

تکنیک:

 • ابتدا به چهار گزینه مطرح شده برای هر سوال نگاه می­کنیم و هر گزینه­ای که کلمات مطلق(absolute words) داشته باشد حذف می­کنیم زیرا قطعاً نادرست است.

(کلمات مطلق مانند: no way ، never ، always ، nobody ،nothing ، nowhere ، not ever   و……..all-every……lead to……کلمه  events at . . .  )

 • کلمات کلیدی موجود در متن هر سوال را مشخص می­کنیم.
 • مشابه کلمات کلیدی مشخص شده را در متن پیدا کرده و با گزینه ها مقایسه می­کنیم تا جواب مورد نظر مشخص شود.

نکته مهم : گزینه درست گزینه­ای است که تمام آن از همه جهت درست باشد نه اینکه صرفاً قسمتی از آن درست باشد.

 • در مواقعی که صورت سوال به صورت به صورت کلی باشد به طور استثناء گزینه ها را می خوانیم و کلمات کلیدی را مشخص می کنیم ، چون کلمات کلیدی زیادی از صورت سوال دستگیرمان نمی شود.

—————————————————————————————————————–

Matching with paragraphs

 تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

 • در این نوع سوال از ما خواسته می­شود تا مشخص کنیم موضوع هر سوال در کدام پاراگراف متن مطرح شده است.
 • ترتیب ندارد
 • در انتها و شانسی

تکنیک:

 • این نوع سوال را باید آخر passage مربوطه جواب دهیم زیرا باید اطلاعات بیشتری راجع به موضوع پاراگراف­ها به­دست آوریم.
 • ابتدا سوال­ها را یک مرور سریع می­کنیم تا ببینیم آیا جواب آن را می­دانیم یا خیر. هر کدام را که می دانستیم جواب می­دهیم.

 

 

 • در مورد سوال­هایی که جواب را نمی­دانیم باید شانسی جواب دهیم به این صورت که پاراگراف سوم یا چهارم را انتخاب می­کنیم و برای همه آن­ها که جواب را نمی­دانیم همان گزینه را انتخاب می­کنیم تا حداقل یکی از آنها درست پاسخ داده شود.

 

نکته مهم: بعد از این سوال به دیگر سوال­ها جواب می­دهیم و در آخر اگر وقت داشتیم به همین سوال برمی­گردیم و اگر از آنهایی که قبلاً شانسی جواب دادیم اکنون جواب را بدانیم تصحیح می­کنیم و یا در صورت داشتن زمان کافی، در متن جستجو می­کنیم.

—————————————————————————————————————–

Selecting from a list

 

 • لیست چند جمله به ما داده می­شود و از ما خواسته می­شود که مشخص کنید مثلاً کدام ۴ تا از ۸ تا در متن بحث شده است.
 • ترتیب ندارد
 • در انتها و شانسی

 تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

تکنیک:

 • این نوع سوال را باید در آخر جواب دهیم زیرا باید تمام متن خوانده شود تا بتوانیم تمام جواب­ها را به­دست آوریم.
 • به صورت شانسی چهار جمله­ی وسط را انتخاب می­کنیم در این روش معمولاً ۲ تا درست از کار در می­آید.

نکته مهم: بعد از این سوال به مابقی سوال­ها جواب می­دهیم و در آخر اگر وقت داشتیم به همین سوال برمی­گردیم و اگر یک یا دو گزینه برایمان آشنا بود و احتمال دادیم در متن مطرح شده را به عنوان جواب مشخص می­کنیم و بقیه را به صورت شانسی از وسط انتخاب می­کنیم.

—————————————————————————————————————–

Matching lists

 

 • لیستی بیشتر از تعداد سوال­ها داده می­شود که باید مشخص کنیم کدام یک از عناوین لیست مربوط به کدام سوال(موضوع) است.
 • ترتیب ندارد (معمولا سوالها ترتیب دارنداما گزینه ها ترتیب ندارند.)

 

تکنیک:

 • بین سوالات و لیست جواب­ها کلمات کلیدی آن­ها را که مشخص ­تر (مثلاً اسم خاص) هستند در نظر می­گیریم زیرا با اینکه معمولاً باید کلمات کلیدی خود سوالات را مشخص کنیم اما گاهی اوقات این قضیه تحت شرایطی برعکس می­شود.
 • کلمات کلیدی مشخص شده را در متن پیدا می­کنیم و اطراف آن را می­خوانیم تا جواب پیدا شود.
 • حتما title سوال را بخوانید تا متوجه شوید سوال از شما چی خواسته است.

—————————————————————————————————————–

Classifying statements

 

 • این سوال مشابه سوال matching listsاست با این تفاوت که لیستی کمتر از تعداد سوال­ها داده می­شود که باید مشخص کنیم کدام یک از عناوین لیست مربوط به کدام سوال(موضوع) است.
 • ترتیب ندارد

 

تکنیک:

۱-قبل از شروع search،یک نگاه گذرا در حد تشخیص موضوع به جمله های numbered می اندازیم.

 • بین سوالات و لیست جواب­ها کلمات کلیدی آنها را که مشخص ­تر (مثلاً اسم خاص) هستند در نظر می­گیریم.
 • کلمات کلیدی را در متن پیدا می­کنیم و اطراف آن را می­خوانیم و هر کدام از موضوعات لیست را به عنوان جواب یک سوال مشخص می­کنیم.
 • چون لیست کمتر از سوالات است چند سوال بی جواب می­مانند که مجدداً از لیست انتخاب می­کنیم بنابراین از این به بعد جواب­ها بیش از یک بار برای سوالات انتخاب می­شوند که به ادامه متن اطراف کلمات کلیدی نگاه می­کنیم تا بقیه جواب­ها مشخص شود.

مثال: در لیست A و B و C داریم و در سوالات ۱ تا ۵ داریم مشخص می­کنیم که مثلاً A مربوط به ۱ ،B مربوط به ۳ ،C مربوط به ۴  است به این ترتیب برای سوال ۲ و ۵ مجدداً باید از بین A و B و C  انتخاب کرد.

 

نکته: امکان ندارد که هیچ­کدام از عناوین لیست انتخاب نشوند،هر کدام حداقل یک بار انتخاب می­شوند.

—————————————————————————————————————–

Completing a flow chart

 

 • یک فلوچارت داده می­شود و قسمت­های از آن جاخالی هستند که باید از متن پیدا کنیم و جواب دهیم.
 • ترتیب دارد
 • فشردگی دارد

 

تکنیک:

 • ابتدا بررسی می کنیم که فلش های فلوچارت نشان دهنده رابطه علت و معلول است یا یک فرایند (process) را نشان می­دهد.
 • اگر رابطه علت و معلول باشد باید در متن به دنبال کلماتی مانند promote , encourage , cause , result , end in , conduce to , culminate in, spark, lead to , give rise to , give birth to , father , engender , generate , as a result , as a consequence , in consequence , accordingly , correspondingly , therefore , subsequently , because, due to , owing to , in view of the fact that , for this reason ,that’s why و یا کلماتی مشابه این­ها در متن باشیم.
 • در فلوچارت کلمه کلیدی مورد نظر را قبل و بعد از جاخالی در متن پیدا می­کنیم تا بتوانیم press کنیم و جواب را پیدا کنیم. و از جهتی این کار را انجام می­دهیم که بیشتر به نفع ما است. به عنوان مثال فلش­ها علامت این هستند که چیزی منجر به چیز دیگر شده و یا سودی برای چیز دیگر دارد.
 • اگر رابطه ی processرا برسانداز کلماتی همچون:

To begin with , to start with , what initiates the process is to , in  the  first place , first of all , first things first , firstly , on the first stage , primarily , initially , the first step to take is , in the first level , on the first step , for the first step , then , next, afterwards , thereafter , following that , what follows is , subsequently , after that, doing so ,having done so , on the next / following stage , the next / following step to take is , for the next step , in the next level , secondly , thirdly , fourthly , on the second / third / fourth  stage , on the penultimate stage , the penultimate step to take is , for the penult step , lastly , finally , ultimately ,eventually , in the end , the process comes to an end / a close when , the last / final / ultimate step to take is , on the last / final / ultimate stage , in the final level , for the last / final / ultimate step ,

اگر در چارت های معلوم،کلمات به صورت phraseباشدبقیه هم به همان صورت خواهند بود.

—————————————————————————————————————-

True / false / not given

 

 • این نوع سوال مشابه yes/no/not given است با این تفاوت که به حقایق و واقعیت­های مطرح شده در متن مربوط است. چند جمله نوشته می­شود و از ما خواسته می­شود که تشخیص دهیم این جمله با توجه به موضوع متن درست است یا خیر.
 • ترتیب دارد
 • True: به این معنی است که دقیقاً همان جمله با کلمات مشابه در متن آمده است.
 • False: عیناً برعکس آن در متن آمده است.
 • Not Given : در پیرامونش صحبت شده است(نه دقیقاً) و یا اصلاً صحبت نشده است.

 

تکنیک :

 • کلمات کلیدی در سوالات را مشخص می­کنیم.
 • دو جمله دو جمله در متن با توجه با کلمات کلیدی جستجو می­کنیم تا اگر یکی از آنهاnot given بود بتوانیم جمله دیگر را پیدا کنیم.

 

نکته :هرگز دو تا    not given پشت سرهم نمی­آیند. همچنین سه تا پشت سر هم نمی­توانند جواب یکسان داشته باشند.

توضیح: از دوجمله ای که در متن به دنبال آنها هستیم، اگر دومی را پیدا کردیم اولی not given می شود ولی اگر اولی را پیدا کردیم حال جمله دوم که هنوز پیدا نکردیم را با جمله بعدی مطرح شده در سوال، در متن جستجو می­کنیم.

—————————————————————————————————————–

Choosing a title

 

 • در این نوع سوال چند گزینه داده می­شود و باید از بین آن­ها عنوانی برای متن اصلی انتخاب کنیم.

 

تکنیک :

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

 

پاراگراف اول و آخر متن را می­خوانیم تا مفهوم کلی و هدف متن را متوجه شویم آنگاه به گزینه­ها نگاه می­کنیم تا مناسب ­ترین عبارت را به عنوان جواب انتخاب نماییم.

معمولا یک یا دو کلمه ای که  در متن خیلی تکرار می شود باید در عنوان جواب نیز باشد.

—————————————————————————————————————–

 

Matching headings to section

 

 • این نوع سوال مشابهmatching headings with paragraphs است یعنی لیستی از عناوین داده می­شود که معمولاً تعداد آنها بیشتر از تعداد بخش­های(sections) موجود در متن است و از ما خواسته می­شود که مشخص کنیم هرکدام از این عناوین مربوط به کدام sectionsاز متن است.

 

 

تکنیک :

 • ابتدا عنوان متن، پاراگراف اول و پاراگراف آخر خوانده می­شود تا مفهوم متن مشخص شود ( برای این کار نیاز نیست کل پاراگراف اول و آخر خوانده شود بلکه خواندن جمله اول هر کدام کافی می­باشد).

 

 • مثال­هایی که در خود سوال پاسخ داده شده است از لیست عناوین (Headings) حذف می­کنیم.

 

 • کلمات کلیدی (Keywords) عناوین داده شده را مشخص می­کنیم.

 

 • عناوین را یک مرتبه می خوانیم و مشخص می­کنیم که مفهوم آن مثبت، منفی یا خنثی است.

 

 • از ابتدای متن به ترتیب برای هر sectionجمله اول هر کدام از پاراگراف هایش را می­خوانیم و برایsection آخر،علاوه بر جمله اول جمله آخر آن را هم می­خوانیم و با توجه به مفهوم مثبت و منفی آن و همچنین کلمات کلیدی که مشخص کرده بودیم جواب مورد نظر آن section پیدا می­شود.

 

 • اگر پاراگرافها با ضمیر شروع شود باید حتما مرجع ضمیر را از پاراگراف قبل پیدا کنیم.

 

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

—————————————————————————————————————–

Labeling a diagram

 

 • شکلی با قسمت­های نام گذاری شده و قسمت­های جاخالی داده می­شود که باید جاخالی­ها از متن پیدا کرده و جایگزین نماییم.
 • ترتیب دارد
 • فشردگی دارد

تکنیک :

 • از قسمت­های معلوم شکل استفاده می­کنیم و خود آن­ها یا مشابه آن­ها را در متن پیدا می­کنیم.

(گاهی ممکن است برای کلمه نامعلوم بیش از یک معلوم وجود داشته باشد در این صورت از معلومی استفاده می­کنیم که مستقیم­تر و از نزدیک ­تر با کلمه نامعلوم در ارتباط است).

 

 • کلمه معلوم را در متن پیدا می­کنیم و موقعیت جهتی کلمه نامعلوم را نسبت به معلوم در متن تشخیص می­دهیم که باعث می­شود نامعلوم در حوالی معلوم در متن پیدا شود.

 

 تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

 

نکته ۱ : اگر در یک جمله دو جواب وجود داشته باشد امکان دارد ترتیب فقط در همان جمله جا به جاشود.(موقعیت جهتی شکل ها را به صورت فارسی برای خود مشخص کنید.)

 

نکته ۲ (مهم) : اگر کلمه را در جمله­ای پیدا کردید که کلمات جهتی در آن وجود نداشت، بدانید که آن کلمه، جواب مورد نظر شما نیست.آآ«

 

—————————————————————————————————————–

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

 

Completing notes or sentences

 

 • چند جمله ناقص داده می­شود که باید با کلماتی از متن کامل شود.
 • ترتیب دارد

 

تکنیک :

 • جاخالی را باید از نظر نقش و نوع کلمه مشخص کنیم ( با کمک حرف اضافه قبل از جاخالی)
 • کلمات کلیدی را در متن سوال مشخص کرده و به دنبال آن­ها در متن می­گردیم در اطراف کلمات کلیدی در متن کلمه مورد نظر پیدا می­شود.

 

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

نکته ۱ : اگر جواب یک سوال را پیدا نکردیم می­توانیم آن را رها کرده و سوال بعد را جواب دهیم. زمانی که جواب سوال دوم را پیدا کردیم مشخص می­شود که برای سوال اول محدوده جستجوی ما مشخص می­شود چون ترتیب داریم و جواب اول قبل از دوم است.

 

 

نکته ۲ : وقتی اسم در اسم داریم چه با مالکیت وصل شده باشند و چه با حرف by ، کلمه اول جمله، جواب مورد نظر ما است.

 

 

نکته ۳ : اگر قبل از جاخالی حرف the داشته باشیم حتماً در متن هم جاخالی ما با the نوشته شده است.

 

 تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

نکته ۴: باید دقت شود که در این سوال احتمال دارد از جابجایی(relocation) استفاده شود.

نکته ۵:از سیستم ۲ به ۲ استفاده شود برای searchراحت تر

—————————————————————————————————————-

Summarizing using words from a list

 تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

 • در این نوع سوال یک متن داده می­شود که قسمت­هایی از آن بصورت جاخالی است و همچنین یک لیست از کلمات داده می­شود که از این لیست باید کلمات مورد نیاز جاخالی­ها را پیدا و درآن جایگزین نمود.
 • ترتیب دارد

روش ۱ –خواندن متن : می­توان متن را خواند و کلمه ای که به عنوان جواب پیدا می­کنیم با کلمات لیست مقایسه می­کنیم و نزدیک ترین کلمه به آن کلمه جواب ما است.(مراجعه کنید به نوع سوالsummarizing using words from the text)

روش ۲ بدون خواندن متن : با استفاده از تکنیک­های زیر

تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

تکنیک :

 • کل متن داده شده را همراه با جاخالی­ها یک دور سریع می­خوانیم تا مفهوم کلی متن را از نظر معنی متوجه شویم.
 • با کمک حروف اضافه و کلمات قبل و بعد جاخالی، نقش و نوع کلمه جاخالی را مشخص می­کنیم.
 • می­توان از تکنیک collocationاستفاده کرد که این کار کمک می­کند یک یا چند جواب را پیدا کرد.
 • می­توانیم با استفاده از حروف ربط که جمله­ها را به هم متصل می­کند نوع کلمه جاخالی­ را از لحاظ معنایی حدس بزنیم.

مثال: از عبارت on the other handکه نشان دهنده تضاد است متوجه می­شویم که جمله­ای که با این عبارت شروع شده ضد جمله قبل است پس اگر در این جمله broadly آمده در جمله قبل از آنnarrow می­آید.

 • نوع کلمات داده شده در لیست را در جلوی آن­ها می­نویسیم تا راحت ­تر بتوان جواب را پیدا کرد. (v, adv, adj, n)
 • گاهی کلمه قبل از جاخالی جمع و مفرد بودن اسم مورد نیاز ما را نشان می­دهد. ( مثال: اسم مفرد + another )
 • باید دقت کنیم که جمله­ای که جاخالی در آن است فعل دارد یا خیر و اگر تشخیص دادیم که جاخالی فعل است می­توانیم نوع فعل را از اسم بعد و یا از قیدش تشخیص دهیم.
 • فعل+ ingهم می تواند فعل باشد وهم صفت .راه تشخیص این است که افعالی که صفت مستقل دارند با ing صفت نمی شوند.
 • قبل از اسم همواره verbوadjمی خواهیم .پس همیشه هم قبل از جا خالی وهم بعد از جا خالی باید خوانده شود.
 • جمله اول پاراگراف داده شده از لحاظ فهم کلی مهم است چون topic sentenceمحسوب می شود.
 • در صورت وجود جا خالی قبل از اسم ،جا خالی یا صفت می خواهد یا فعل.در این صورت باید دقت کرد که جمله فعل اصلی دارد یا خیر.

—————————————————————————————————————–

Matching opinions

 

 • چند جمله داده و یک لیست از برخی اسامی (اسم انسان­ها) داده شده که باید تعیین کنیم هر یک از اسامی لیست مربوط به کدام جمله سوال است. (به عبارت ساده­تر: کی چی گفته)
 • ترتیب ندارد

 تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

تکنیک :

 • اول جملات را یک دور مرور سریع می­کنیم تا معنی آن­ها را بفهمیم.
 • کلمات کلیدی جملات داده شده را مشخص می­کنیم.
 • لیست اسامی کلمات کلیدی ما هستند چون اسم خاص هستند پس آن­ها را در متن پیدا می­کنیم.
 • بعد از اینکه اسامی خاص را در متن پیدا کردیم کلمات کلیدی جملات که قبلاً مشخص کردیم در اطراف آن جستجو می­کنیم.

نکته ۱ : در این سوال مفهوم عبارات داده شده سوالات از کلمات کلیدی آن­ها مهم­تر است.

 

نکته ۲ : اگر تعداد لیست اسامی کمتر از سوالات باشد ابتدا هر کدام از جواب­ها را به یک سوال اختصاص می­دهیم سپس سوالی که جواب آن مشخص نشده در ادامه متن اطراف اسامی خاص می­گردیم تا جواب آن را پیدا کنیم.

 

نکته ۳ : آن قسمت از متن جواب مورد نظر ما است که کلماتی مانند: ادعا می­کند، استدلال می­کند، بیان می­کند، توصیف می­کند و . . .  به ما نشان دهد که دارد نظری بیان می­شود.

Claim=argue=maintain= assert= mention= declare= proclaim= advise= recommend= suggest= interpret: posit=Contend announce

 

Identifying the writer’s views and purpose

 

 • در این نوع سوال از ما پرسیده می­شود که منظور نویسنده چیست یا مفهوم متن چیست و . . . که به صورت چهار گزینه­ای است.

تکنیک :

 تکنیک های ریدینگ در آزمون آیلتس

 • پاراگراف اول و آخر و عنوان را می­خوانیم تا مفهوم کلی را بهتر درک نماییم.

 

 • یک یا دو کلمه در متن وجود دارد که خیلی در متن تکرار شده و در پاراگراف آخر هم حتماً آمده است. این کلمه را پیدا می­کنیم زیرا باید در گزینه جواب ما باشد و اگر این کلمه در گزینه­ای نباشد، آن گزینه حذف می­گردد.

 

 • یک سری اصطلاحات هستند که نظر نویسنده را به طرز واضحی از نظر انتقاد یا طرفداری نشان می­دهند.

مانند: is really no more thanکه این عبارت به معنی (بیشتر از یک چیزی نیست) می­باشد و مفهوم منفی دارد که متوجه می­شویم جمله ای که این عبارت در آن مطرح شده، نسبت به موضوع اصلی ما (کلمه تکراری) جبهه انتقادی گرفته است.

 

 • اگر عباراتی مثل ( The writer believes that . . .) در سوال بیاید نشان دهنده این است که ما باید تعریف آن اسم که بعد ازbelieve that آمده را در متن پیدا کنیم که تعریف این کلمه اگر همان کلمه تکراری ما باشد معمولاً در پاراگراف اول مطرح می­شود.

نکته : وجود فعل isدر متن به عنوان فعل اصلی بعد از یک اسم، به این معنی است که جمله دارد آن اسم را تعریف می­کند.

برای تعریف از ترکیبت زیر هم استفاده می شود :

Can be defined as= is defined as=is referred to as =whose definition is =is described as

—————————————————————————————————————-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست