نکات مهم listening آیلتس

 

نکته کلی : کلماتی که در امتحان توسط داوطلبین می بایست به عنوان جواب در قسمت listening نوشته شود ضرورتاً از بین کلماتی است که بسیار واضح و آشنا برای زبان آموز است. 

 • متنی با تعدادی جاخالی داده می شود.
 • سؤال ترتیب دارد یعنی جواب ها به ترتیب در متن آمده اند. (مثال: جواب سؤال ۶ قبل از ۷ مطرح می شود.)
 • Reversal: ممکن است چیزی که در سؤال کلمه کلیدی است و به صورت مثبت یا بدون not آمده در خود recording توسط گویندگان با حفظ معنی اما به صورت not دار مطرح شود و بالعکس.

(مثال: در سؤال نوشته شده the Ice doesn’t absorb the sunlight ولی در recording گفته می شود Ice reflects the sunlight  theبنابراین هرجا در متن صفت + not یا فعل + not دیدید، شک کنید).

 • Relocation: یعنی ممکن است گاهی اوقات کلمه مورد نظر داخل جاخالی به صورت برعکس از زبان گویندگان مطرح شود. (مثال : virtual reality به صورت

reality which is virtual aگفته شود و یا house door به صورت the door of the house مطرح شود).

 • Pronoun: گاهی اوقات گوینده جواب مورد نظر را که میبایست در جای خالی قرار گیرد، زودتر از جای خالی میگوید و وقتی که به جای خالی میرسد از ضمیر کلمه ی مورد نظر استفاده میکند و خود کلمه را نمیگوید.

  تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 • اولین کاری که باید انجام شود تعیین کردن نقش و نوع کلمه در جاخالی ها است. (برای اینکه نقش کلمه را راحت تر تشخیص دهیم می توانیم این ۵ کلمه را به جای آن قرار دهیم تا ببینیم کدام یک با جمله ما هماهنگ است: (فعل: play ــــ ــــ اسم: computer ــــ ــــ صفت: good ــــ ــــ قید: Slowly ــــ ــــ کلمات جهتی: above)
 • نوع کلمه که عدد، اسم مفرد ، اسم مکان یا زمان است با توجه کردن به کلمات بعد و قبل جاخالی مشخص می شود.
 • مشخص کنید که جمله نوشته شده جمله معمولی است یا phrase است، اگر phrase باشد فعل ing دارد و در غیر این صورت فقط فعل دارد.
 • باید به تکنیک های relocation و reversal دقت نمایید.
 • سؤالات همه به ترتیب هستند و باید خط ببریم و به مشابه ها و کلمات کلیدی دقت کنیم.
 • انواع کلمات کلیدی (Keywords) :

Proper noun (a: گوینده مجبور است عین آن را تلفظ کند و مشابهی ندارد که به صورت دیگری در سخنان گویندگان بیاید.Synonym (b: مترداف کلمه را بگوید مثلاً به جای(noun) change از transformation استفاده کند.Part of speech (c: هنگامی که نقش کلمه ای که در متن داده شده آمده است در سخنان گویندگان به صورت تغییر یافته استفاده شود.Restatement (d: یعنی یک جمله را از طریق Synonym یا part of speech به گونه ای دیگر بیان کند.مثلاً :  The fact that workers have relied on their employers is fascinatingReliance on their managers has served to intrigue many people

 • می توان از تکنیک collocation نیز استفاده کرد به این معنی که کلمه قبل از جاخالی به همراه خود جاخالی در اکثر اوقات یک collocation می سازد مثلاً وقتی قبل از جاخالی کلمه make آمده است و ما از طریق مفهوم کلی جمله متوجه می شویم که جمله منفی است پس کلمه مورد نظر یا mistakes خواهد بود.
 • استفاده از حرف اضافه بعد از جاخالی در اکثر اوقات سیگنال مناسبی برای تشخیص صفت یا فعل داخل جاخالی ها است.

نکته: در صورت وجود حرف اضافه مستقیماً بعد از جاخالی ها، در جاخالی یا فعل می خواهیم و یا صفتمثال: on ………… اگر جواب به نظر علاقه داشتن به چیزی باشد کلمه interested کارآیی ندارد چون با in می آید ولی کلمه keen برای این جاخالی مناسب است.

نکات مهم listening آیلتس

Labeling Map

 • در این نوع سؤال نقشه ای از یک مکان داده می شود که قسمت هایی از آن به صورت جاخالی است.
 • سؤال ترتیب دارد یعنی جواب ها به ترتیب گفته می شوند.(مثال : جواب سؤال ۶ بعد از ۵ گفته می شود.)

تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 • تکنیک کلی در این سؤال استفاده از محل های معلوم و نسبت جهتی آن ها به مکان موردنظر است (برای یافتن کلمه یا کلمات جاخالی).
 • داشتن کلمات جهتی که باید به آن ها توجه نمود.

مثل: adjacent to ,across from , next to ( نزدیک) ،   adjoining (مجاور) ،               opposite to (مقابل) ، within walking distance (نزدیک) ،                                                       in the vicinity/proximity of , 2 blocks from  و ….

 • آدرس دهنده معمولاً از یک جا آدرس دادن را شروع می کند و شروع ما نیز برای دنبال کردن محل های مختلف روی نقشه همان نقطه شروع (starting point) آدرس دهنده است که معمولاً با فعل take آغاز می شود.

مثلاً take Woods Road and go straight و ما باید از نقطه شروع خط ببریم. در بعضی مواقع آدرس دهنده از نکات انحرافی استفاده می کند مثلاً می گوید اگر ۳ کوچه را رد کنی و سمت چپ بپیچی راه را اشتباه رفته ای باید ۲ کوچه را رد کنی و به راست بپیچی و یا آدرس را می دهد و بلافاصله جمله خود را تصحیح  می کند .

 • گاهی اوقات برای جاخالی ها گزینه داده شده است. مثلاً ۳ جاخالی و نام ۵ محل که عاقلانه است داده می شود. قبل از شروع، بهتر است به این قسمت نگاه کوتاهی بیندازیم تا موقع صحبت آدرس دهنده، آن ها را در ذهن داشته باشیم.
 • قبل از شروع این قسمت، نسبت جهتی محل های معلوم به محل های مجهول را حدس می زنیم تا موقعی که آدرس دهنده آدرس خود را داد یکی از حدس هایمان درست دربیاید.

مجاور / نزدیکیNear = close to = next to = adjoining to = adjacent to = in the vicinity of = in the proximity of = within walking distance = near byدور ازFar from = remote = distant from = away from = in a huge / far distance from = within quite a distance from = far awayدر داخلIn = at the core of = at the heart of = right at the center of = inside = withinنکته: عبارت هایی مثل  not quite , not very , not much چنانچه قبل از صفت ها بیایند به معنی نه چندان هستند.
Completing a tableدر این نوع سؤال جدولی داده می شود که قسمت هایی از آن به صورت جاخالی است.تکنیک:

 • باید تشخیص دهیم که دید افقی ما چه پیغامی را می رساند و دید عمودی ما چه پیغامی را  می رساند و از این طریق الگوی کلی table را تشخیص می دهیم.
 • قبل از شروع، نوع و نقش جاخالی هایمان را از طریق همان سیستم تشخیص کلمه در جاخالی که قبلاً ذکر شد مشخص می کنیم دوم اینکه معمولاً در ابتدای شروع صحبت سخنران جوابی داده نمی شود چون معمولاً ۴ تا ۵ کلمه معلوم قبل از اولین جاخالی گذارده شده است و گوینده ابتدا در مورد آنها صحبت می کند که در این صورت زمانی را که گوینده مشغول صحبت های آغازین خود است را می توان صرف خواندن جاخالی های باقی مانده یا مرور مجدد جاخالی ها کرد .
 • کاملاً مشخص است که ما صرفاً گوش می دهیم تا برسیم به جایی که گوینده در مورد مطلب معلومی صحبت می کند که بلافاصله بعد از آن جاخالی مورد نظر ما قرار دارد و ما صرفاً به دنبال جواب هستیم تا فهم سخنرانی، بعضی مواقع می توان از روی مثال روبروی آن متوجه جواب تقریبی خود شویم.
 • توجه: کلمات و عبارات عمودی از لحاظ نوع نگارش و دستوری می بایست متحدالشکل باشند.
 • مترادف های کلمه example را باید دانست:(such as /to exemplify / to take just a couple of examples / in particular / take sth / for example / for instance

Multiple choice questions

نکات مهم listening آیلتس

 • در این نوع سؤال چند جمله داده می شود و جواب ها به صورت سه یا چهارگزینه ای است.

تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 • از عنوان سؤال ابتدا کلمات کلیدی (Keywords) احتمالی را مشخص می کنیم و در صحبت گویندگان منتظر تکرار این کلمات می شویم و اگر زمان اجازه دهد می توان گزینه ها را نیز خواند که البته این قضیه مقدور نیست. در اکثر اوقات وقتی گوینده به جایی می رسد که در حال گفتن مشابه کلمه کلیدی ما است جواب را با استفاده از کلمات خود می دهد که بهتر است ما عین این جواب را یادداشت کرده و با یکی از گزینه ها تطبیق دهیم. اکثر اوقات اگر عبارت مورد نظر ما تک کلمه ای باشد عین آن گزینه گفته می شود.
 • گاهی اوقات جمله ای از طرف گوینده گفته می شود که مشابه یکی از گزینه های ما است اما مربوط به موضوعی است که هیچ ربطی به عنوان سؤال (title) ما ندارد. گزینه درست باید مستقیماً در ارتباط با عنوان سؤال ما باشد.
 • گاهی اوقات جمله ای از طرف گوینده گفته می شود که مشابه آن در یکی از گزینه های ما وجود دارد اما عیناً برعکس موضوع مطرح شده در عنوان سؤال است گاهی اوقات آنقدر منحرف کننده است که گوینده عین کلمات عنوان سؤال را می گوید بعلاوه یک not یا بعلاوه کلمه ای که اصلاً درست نیست.
 • از تکنیک حذف گزینه نیز می توان استفاده کرد. یعنی گزینه هایی که مشخصاً نادرست است را حذف می کنیم تا به جواب نهایی و درست نزدیک تر شویم. این در صورتی انجام می شود که استفاده از تکنیک های دیگر ما را به جواب نهایی نرسانده است.
 • در صورتی که گزینه های ما تماماً اسم باشند حالتی پیش می آید به نام part in whole به این معنی که یک گزینه در گزینه دیگر با استفاده از of توسط گوینده مطرح می شود که در این صورت از ترکیب مضاف و مضاف الیه که به وجود می آید جواب درست مضاف است.

District (جواب درست)The district of your cityCityنکته مهم: هیچ وقت عین تکرار یک گزینه تضمینی بر درست بودن آن گزینه نیست و معمولاً نشان این است که آن گزینه اشتباه است.

Completing a flow chart

نکات مهم listening آیلتس

 • در این نوع سؤال فلوچارتی داده می شود که قسمت های از آن به صورت جاخالی است.
 • ترتیب دارد.

تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 • باید به شکل ساختاری داخل حباب ها (box) دقت کنیم که آیا جمله هستند یا phrase ( یا ing دار و یا به عبارت اسمی (noun clause) نوشته می شود) معمولاً یکی از box ها به صورت کامل نوشته می شود. آن box مشخص می کند که آیا جملات داخل box های دیگر عبارت هستند یا جمله و مهم ترین قسمتی که در box معلوم ما وجود دارد فعل آن است که به چگونگی فعل آن باید دقت کنیم که در صورتی که داخل box های دیگر جاخالی ما از لحاظ نقش کلمه ای فعل باشد، بدانیم آن را چگونه بنویسیم. مثلاً فعل امر یا ing دار یا به صورت p
 • باید ببینیم که فلش ها رابطه علت و معلولی دارند یا process هستند. process تقدم و تأخر را نشان می دهد. از طریقی موضوع کلی که فلوچارت ها را در خود گنجاندند، به محض تشخیص نوع فلش ها در صحبت گویندگان نشانه هایی یا واژگانی استفاده می شود که رابطه یک box را با box دیگر نشان می دهند اگر گوینده کلماتی مانند firstly , next , moving up to next step را بگوید دارد جواب را هم می گوید.
 • اگر علت و معلولی (cause and effect) باشد از کلماتی از قبیل because , therefore , in consequence , as a result , accordingly و غیره استفاده می شود. این ها نشانه هایی (signal) هستند که گوینده می خواهد جوابی را بدهد.
 • سیستم گمراه کننده در این سؤال این است که اگر گویندگان ۲ یا ۳ نفر باشند به طور قطع به یقین سؤال کننده سؤالی را مطرح می کند و جواب دهنده جوابی به آن سؤال می دهد اما جواب درست نیست و گوینده دیگری جواب درست را بعد از آن می دهد و یا جواب جواب دهنده اول را تصحیح می کند در این مورد دقت ویژه ای باید به اصطلاحات مطرح شده توسط گویندگان از لحاظ ابراز موافقت یا مخالفت داشته باشیم. گاهی اوقات نیز پیش می آید که جواب دهنده اول و دوم هر دو جواب اشتباهی را مطرح می کنند که خود سؤال کننده مجبور می شود جواب درست را مطرح کند.
 • برای box آخر هم از کلماتی مثل in the end , above all , eventually , finally lastly , استفاده می شود.
 • به یک کلمه قبل از جاخالی و بعد از جاخالی برای تشخیص نقش و نوع کلمه دقت می کنیم.

نکات مهم listening آیلتس
Short – answer questions 

 • چند سؤال داده می شود که با wh شروع می شوند و باید به آن ها جواب کوتاه حداکثر تا سه کلمه داده شود.
 • ترتیب دارد

تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 

 • این نوع سؤال با wh شروع می شود که مشخص کننده نوع و نقش سؤال ما است. مثلاً اگر با where شروع شود مکان را می خواهد و اگر با why شروع شود علت را می خواهد.
 • کلمات کلیدی داخل عنوان سؤال را underline می کنیم و منتظر بیان شدن مشابه آن ها از گویندگان می شویم.
 • از ابراز یک جواب توسط گوینده تا ابراز جواب بعدی فاصله ای منطقی وجود دارد که به شما اجازه می دهد در صورت عدم موفقیت در مشخص کردن کلمات کلیدی قبل از شروع recording بتوانید کلمات کلیدی داخل سؤال بعدی را برای خود مشخص کنید.
 • می بایست مراقب self – correction گوینده نیز بود.

Answering questions about diagrams

 • سؤالی مطرح می شود و چند گزینه به صورت شکل داده می شود که باید یکی از آن ها را به عنوان جواب انتخاب کرد.

نکات مهم listening آیلتس

تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 

 • در این نوع سؤال دانش در مورد اصطلاحات و کلمات جهتی بسیار مهم است زیرا گوینده از طریق کلمات جهتی است که گزینه ی مطلوب خود را افشاء می کند .

مانند:right at the bottom of , on the corner of , on the top of

 • کلمات کلیدی داخل عنوان سؤال را مشخص می کنیم که به ما این توانایی را می دهد که متوجه شویم گوینده قرار است در چه موردی صحبت کند و نتیجتاً به صحبت هایی از گوینده گوش می دهیم که مطابق با عنوان سؤال ما است زیرا در اکثر اوقات گوینده مسائل دیگری را مطرح می کند که هیچ ربطی به سؤال ما ندارد.
 • می بایست مراقب self – correction گوینده نیز باشیم.

Completing a summaryمتنی به ما داده می شود که دارای چندین جاخالی است و این جاخالی ها از لحاظ معنایی به هم مرتبط هستند.تکنیک:

 • ابتدا نقش و نوع کلمه مورد نیاز در جاخالی را مشخص می کنیم که در این مورد کلمات کلیدی قبل از جاخالی و کلمات کلیدی بعد از جاخالی (مخصوصاً اگر بعد از جاخالی ما قید مکان و زمان مطرح شود) به یافتن جواب مورد نظر در صحبت گوینده کمک شایانی می کند. Summary را از لحاظ معنایی چک می کنیم و نقش و نوع کلمه را مشخص کرده و هنگام شروع صحبت گوینده با او خط می بریم.
 • در صورت جا ماندن از یک و یا ۲ جاخالی می پریم به جاخالی های بعدی که خط را گم نکنیم.

نکته۱: بعد از جاخالی در صورت وجود قید مکان یا زمان گوینده ممکن است قید مکان و زمان دیگری را ابتدا عنوان کند و بعد قید مکان و زمان ما را ابراز کند.نکته۲ : در صورتی که قبل از جاخالی مورد نظر حرف the قرار داشته باشد در صحبت گوینده نیز کلمه مورد نظر ما با حرف the ابراز می شود بنابراین جواب ما، کلمه بعد از حرف the  خواهد بود.توجه : پس از in یا اسم مکان لازم است یا اسم زمان(سال – ماه … )توجه: در صورت گم کردن خط به کلمات خاص موجود در بدنه متن رجوع کرده و منتظر شوید گوینده آنها را بگوید تا با گوینده همراه شوید. (اسم مکان – اعداد بهترین آنها است)Matching lists

 • معمولاً تعدادی گزینه در داخل یک box داده می شود و چند عنوان اصلی (شماره ها) داده می شود که سؤالات ما هستند.
 • ترتیب دارد.

تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 

 • اساس یافتن کلمات کلیدی، واژگان داخل شماره ها(سؤالات) است نه واژگان داخل گزینه ها. بنابراین کلمات کلیدی عناوین اصلی سؤالات را مشخص می کنیم و به محض شروع صحبت گوینده منتظر مطرح شدن مشابه آن ها و مشابه یکی از گزینه ها از طرف گوینده می باشیم.
 • قبل از شروع recording صرفاً نگاه اجمالی به گزینه هایمان می اندازیم تا از لحاظ موضوعی بفهمیم که گزینه ها چه موضوعی را می گویند و لازم نیست کلمات کلیدی آن ها را مشخص کنیم.

نکته: گاهی اوقات تعداد گزینه های ما کمتر از تعداد عنوان سوالات ما است که در این صورت یک گزینه ممکن است بیشتر از یک بار برای ۲ یا ۳ عنوان سوال ما استفاده شود. گاهی نیز بر عکس است که در واقع تعداد گزینه های ما در داخل Box بیشتر از تعداد عنوان سوالات ما است که در این صورت ۱ تا ۳ گزینه ممکن است به هیچ وجه استفاده نشوند.نکات انحرافی بسیار مهم

نکات مهم listening آیلتس

 • استفاده از سیستم reversal یعنی اینکه مثلاً گوینده ممکن است به جای اینکه بگوید: محلی به محل دیگر نزدیک است بگوید: محلی از محل دیگر فاصله زیادی ندارد.
 • ممکن است گوینده در مورد یک موضوع جوابی را بدهد که بلافاصله بعد از آن جواب خود را تصحیح می کند که قابل ذکر است بهترین و بهینه ترین سیستم نوت برداری برای جلوگیری از اتلاف وقت و جا ماندن، استفاده از ۴ حرف اول کلمه مورد نظر است. مثلاً info به جای information.
 • استفاده از تکنیک relocation (جابجایی) از طرف گوینده است بدین معنی که مثلاً اگر نوع سؤال ما اسم شهر و بعد فاصله آن نسبت به محل دیگر باشد گوینده ممکن است این ترکیب را برعکس کند یعنی ابتدا فاصله محل را بگوید و بعد اسم شهر را بگوید. مثال: الگوی سؤال ما این باشد: مشهد بسیار دور از پایتخت است یا در فاصله دوری از پایتخت قرار گرفته است، اما گوینده این الگو را برعکس کرده و به جای آن می گوید در فاصله بسیار زیادی نسبت به پایتخت ، مشهد قرار دارد.

Classificationدر این نوع سؤال چندین پرسش مطرح شده است که توسط گوینده مشابه آن ها مطرح می شود و جواب دهنده به سه حالت جواب سؤال کننده را می دهد Yes definitely] ( بله قطعاً)[ ، Maybe] (شاید)[ ، Not definitely] ( به هیچ عنوان)[

 • ترتیب دارد

تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 

 • برای اینکه به این سؤال به خوبی جواب دهیم باید اصطلاحات مشابه (synonyms) بله قطعاً ، شاید و به هیچ عنوان را بشناسیم و به آن ها مسلط باشیم زیرا جواب دهنده با استفاده از این اصطلاحات است که نظر خود را در مورد پرسش مطرح شده ابراز می کند.

Yes definitelyAbsolutely – no doubt about it – certainly – it goes without saying – literally – in every sense of the word – precisely – that’s for sure /certain – there are strict /rigid rules / regulations about it – no escape from it – right on – clearly – it is taken care of – no wonder that – not surprising that – not surprisingly – you’ve got a point there – right on the nose – that’s the point – undoubtedly – without the slightest hesitation – must – ought to – necessary – mandatory – obligatory – essential – compulsory – couldn’t agree more – necessarily – essentially – no worries – worry not – nothing to get upset about – affirmative – positive – correct – true – don’t worry at all – exactly – definitely – we do – need to – have to – exactly – absolutely – of course – definitely – that is always most of the time the case – it frequently happens – I am so sure about it – I am convinced that – I trust that – I can claim with a high degree – of confidence that. No definitely:It is never like this – it is never the case – it hardly ever happens that – it does not ever happen that – absolutely not – of course not – no way – by no means – seldom – for sure not – no – not allowed to – not permitted to – cannot – should not – must not it – it is against the law / the rules / the regulations / the procedure –you’re not expected to – you’re not supposed to – you shouldn’t let yourself to Maybe:I am not quite sure or quite certain – perhaps – it might be – could be – maybe the case – I have to check it and let you know – I would better have a look at it and get back to you on that2- کلمات کلیدی را در جملات سؤالات مشخص می کنیم.نکته۱ (مهم): جواب سؤال ما در صحبت های فردی است که جواب سؤالات طرف مقابل خود را می دهد.نکته۲: همیشه به آخرین جواب رجوع کنید.
Questions with figuresچند سؤال داده می شود که برای جواب آن ها ۳ یا ۴ گزینه مطرح می شود که به صورت عدد هستند و یکی از آن ها باید انتخاب شوند.

تکنیک :

نکات مهم listening آیلتس

 • چگونگی تلفظ اعداد توسط گویندگان از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به آن توجه شود.
 • کلمات کلیدی عنوان سؤالات را مشخص می کنیم.
 • دقت کنید که در تمام گزینه ها عدد داریم و گویندگان تمام آن اعداد را تلفظ می کنند اما جواب ما عددی است که توسط نشان ریاضی آن تلفظ شود که مرتبط به عنوان سؤال باشد.
 • همچنین باید دقت زیادی به تصحیح کردن نظر گوینده نیز داشته باشیم.

Questions about chartدر این نوع سؤال همیشه در مورد (آیا و کدام ) سؤال می شود.تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 

 • ابتدا نگاهی کوتاه به عنوان سؤال می اندازیم و کلمات کلیدی آن ها را مشخص می کنیم.
 • باید دقت داشته باشیم که در داخل گزینه ها عدد وجود دارد اما این ضرورتاً به این معنا نیست که این اعداد عیناً و بدون هیچ تغییری توسط گوینده تکرار شود. معمولاً گوینده به نوع دیگری این عدد را بیان می کند. چهار نوع عدد وجود دارد: اعشاری ، کامل، درصد و تقریبی .
 • از کجا بفهمیم که گوینده هر لحظه احتمال گفتن جواب را دارد. معمولاً وقتی گوینده از یک سری اصطلاحات خاص در گفتار خود استفاده می کند، از این طریق نشان می دهد که جواب سؤال ما در راه است.

A recent study – survey – experiment – research – suggests – indicates – shows – depicts – proves that – recent statistical – proofs regarding shows that – latest findings – concerning sth suggest that – annual report

 • در طی مدت زمان قبل از شروع نوار هم به داده های داخل گزینه هایمان دقت می کنیم تا اگر نکته خاصی در آن ها وجود داشته باشد را درک کنیم. Over two third of , almost every , just below half of , about half of

نکته: ممکن است گوینده در مورد بخشی صحبت کند و اعداد آن را ارائه کند که خارج از جدول یا جاخالی باشد مثلاً اگر جدول ما در مورد افراد بالای ۲۰ یا ۳۰ سال باشد گوینده ممکن است سال را بدهد که خارج از جدول ما است و در قبال آن اعداد و ارقامی ارائه دهد که عیناً شبیه یکی از        گزینه های ما است.Completing sentencesچندین جمله به ما داده می شود که قسمتی از آن جملات به شکل جاخالی هستند.

 • ترتیب دارد

تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 • نقش کلمه را داخل جای خالی پیدا می کنیم و بعد از تعیین کردن نقش کلمه حتماً نوع کلمه را مشخص کنید.

اسم ← مکان ← زمان ← اسم انسان

 • کلمات کلیدی قبل و بعد از جاخالی را پیدا می کنیم.
 • به not , yes , relocation توجه داشته باشید. ممکن است کلمات کلیدی بعد از جای خالی را اول بگوید. یک نوع summary با کلمات مشابه کلمات گوینده در recording  و با همان موضوع نوشته شده است و ما باید در جاخالی به وسیله خط بردن و کمک گرفتن از کلمات قبل و بعد از جاخالی ، کلمه یا کلماتی را از زبان گوینده شکار کرده و در جاخالی هایمان بگذاریم. قبل از شروع recording نقش و نوع کلماتمان را در جای خالی حدس بزنید.

نکته: به تکنیک انحرافی reversal , relocation باید دقت داشته باشیم. هنگامی که recording شروع می شود هم زمان با گوینده خط می بریم تا اینکه به جاخالی رسیده و کلمه مورد نظر را در جاخالی جای دهیم.Multiple answersچندین سؤال مطرح می شود و برای هر سؤال جدولی داده می شود که قسمت هایی از آن به صورت جاخالی است.تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 

 • قبل از اینکه recording شروع شود باید ببینیم دید افقی ما نسبت به جدول چه الگویی را ارائه می دهد و دید عمودی چه الگویی را ارائه می دهد ترتیب در این نوع سؤال معمولاً افقی است و دید عمودی یکسان بودن موضوع کلمات را نشان می دهد.
 • وقتی که recording شروع می شود با گوینده خط می بریم تا برسیم به معلومی که بلافاصله قبل از جاخالی ما قرار دارد که در صورت عنوان شدن معلوم توسط گوینده چه به صورت عینی و چه به صورت مشابهی ، جواب جاخالی ما بلافاصله بعد از آن توسط گوینده عنوان خواهد شد.
 • گاهی اوقات به دلیل فاصله بسیار زیادی که بین اولین جاخالی و شروع lecture توسط گوینده وجود دارد زمان زیادی در اختیار ما خواهد بود که این امر به ما اجازه می دهد که در هنگامی که گوینده مشغول ترتیبی گفتن معلوم ها می باشد، مروری بر سؤالات بخش بعد و یا جاخالی های باقی مانده انجام دهیم.
 • دید عمودی کمک شایان ذکری در این سؤالات به ما می کند از این جهت که به ما اجازه می دهد که با مرور کلمات معلوم ستون عمودی ای که جاخالی در آن ظاهر می شود نوع جاخالی مان را از لحاظ مفهومی حدس بزنیم. مثلاً اگر ستون عمودی که یک جاخالی در آن پدیدار شده معلوم هایی داشته باشد که همه آن ها اسم یک کشور باشند این بدان معنی است که جاخالی نیز اسم یک کشور است و لاغیر و همچنین اگر ستون عمودی ما کلاً در مورد تاریخ و سال باشد نشان گر این است که نه تنها جاخالی ما تاریخ یا سال است بلکه می تواند نشان دهنده این باشد که در صورت وجود ترتیب زمانی در سال ها کلمه مورد نظر ما در جاخالی از لحاظ زمانی قبل از معلوم بعد از جاخالی است و بعد از معلوم قبل از جاخالی است.

Labeling parts of a diagram(Questions with pictures)شکلی با قسمت هایی به صورت معلوم و قسمت هایی به صورت جاخالی داده می شود.

 • ترتیب دارد

تکنیک:

نکات مهم listening آیلتس

 • سیستم جواب دادن به این نوع سؤال بسیار شبیه سیستم Labeling a map است از آن جهت که می بایست از طریق کلمات معلوم در تصویر به جواب مورد نظر در صحبت های گوینده برسیم.
 • در این نوع سؤال تسلط کافی بر روی واژگان جهتی بسیار کلیدی می باشد از آن جهت که جواب جاخالی از طریق نسبت جهتی آن به کلمات معلوم داخل تصویر توسط گوینده عنوان می شود.
 • معمولاً گوینده در این نوع سؤال از کلمه یا کلماتی استفاده می کند که نشان می دهد بلافاصله بعد از آن کلمات قرار است جواب خالی داده شود. آن دسته از کلمات عبارتنداز:

By the name of – whose name is – called – which is called or termed – namely – named – known as – noted as – referred to as – considered as – labeled as.

نکات مهم listening آیلتس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست